Одржани семинари у 2018.

 

Реализација семинара "Математичке радионице"

15.04.2018. У ОШ "Бранко Радичевић" у Неготину реализован је акредитовани семинар број 269 "Математичке радионице" (1 дан, 8 сати). Семинару су присуствовали учитељи и наставници математике из различитих школа. Реализаторке семинара биле су Едита Алексов и Веселинка Станковић, наставнице математике у ОШ "Десанка Максимовић" у Чокоту. Семинар је у Каталогу одобрених програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018. подржао Регионални центар Ниш.

Реализација семинара "Акциона истраживања у функцији самовредновања рада образовно васпитне установе"

30 - 31.3. и 31.3. - 1.4. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 493 "Акциона истраживања у функцији самовредновања рада образовно васпитне установе" (16 бодова. К4, П2). Семинар је реализован за 2 групе заинтересованих директора, наставника и стручних сарадника који раде у основним и средњим школама и предшколским установама.

Првој групи семинара, реализованог 30. и 31.3., присуствовало је 30 учесника, док је у другој групи, 31.3. и 1.4., присутвовало 24 заинтересованих директора, стручних сарадника и наставника.

Семинар су реализовали проф.др Миленко Кундачина и др Јелена Стаматовић, доцент на Учитељском факултету у Ужицу.

Семинар има за циљ развијање компетенција директора, наставника и васпитача за реализацију акционог истраживања, имплементацију резултата за унапређивање васпитно-образовног рада и квалитета рада установе и примену резултата акционих истраживања у процесу самовредновања рада школе/установе.

На семинару су обрађене следеће теме:
• Врсте истраживања – место акционог истраживања, истраживачка парадигма, место акционог истраживања у пракси;
• Акционо истраживање: начин рада, тимски рад, подела улога, дискурс, добијање повратне информације у току акционог истраживања;
• Акционо истраживање у одељењу/групи/школи/предшколској установи;
• Од избора проблема до унапређења;
• Самовредновање рада школе/предшколске установе;
• Примена акционог истраживања у самовредновању рада школе/установе.

Реализација семинара „Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави”

24.03.2018.Акредитовани семинар кат. бр. 422, „Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави” (8 бодова), одржан је у Регионалном центру за 25 наставника нишких школа. Циљ семинара је развијање педагошких и дидактичко - методичких компетенција наставника у области вредновања постигнућа ученика у настави и увођење различитих иновативних приступа.

Теме које су биле реализоване на семинару су: Основе процеса вредновања ученичких постигнућа, Принципи оцењивања и њихова улога у пракси, Мотивациона улога оцењивања у настави, Афирмисање предности формативног оцењивања, Улога стандарда постигнућа у процесу оцењивања, Недоумице и изазови у процесу оцењивања, Модели повратне информације о оцени, Критеријуми оцењивања ученика, Тестови знања као средство вредновања постигнућа ученика, Ученички портфолио као средство ефикасног оцењивања.
Семинар су реализовали проф. др Радован Антонијевић са Филозофског факултета у Београду и Наташа Николић, асистент на Одељењу за педагогију и андрагогију.

Реализација семинара "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

17.3.2018. У Регионалном центру за стручно усавршавање у Смедереву, реализован је акредитовани семинар број 4 "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (8 бодова). Семинар је реализовала др Весна Црногорац за 29 библиотекара, учитеља и наставника из основних и средњих школа. На семинару су учесници добили информације о основним функцијама библиотеке, савременим трендовима у подстицању и развоју читања, читању у времену Интернета и нових медија, критичком читању лектире у школској библиотеци.
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018.

Реализација семинара "Активно оријентисана настава - методе"

10-11.03.2018.У Регионалном центру је реализован акредитован семинар број 433 "Активно оријентисана настава - методе" (16 бодова). Семинар је реализован за групу од 30 наставника, од тога за 24 наставника Прехрамбено хемијске школе у Нишу. Семинар су реализовали Саша Манић, професор математике у Правно пословној школи у Нишу и Дејан Пејчић, професор рачунарства и информатике у Економској школи у Нишу. У току семинара учесници су се упознали са карактеристикама и са предностима кооперативног учења и савременим наставним методама - студија на случају, пројекат, учење по станицама, игра улога.

Реализација семинара "Да лајкујеш и шерујеш а да не претерујеш"

10.03.2018. Акредитован семинар за наставника каталошки бр.27, „Да лајкујеш и шерујеш, а да не претерујеш „ - програм превенције електронског насиља (8 бодова, компетенција К3, приоритет П4) одржан је у Регионалном центру. Општи циљ семинара је информисање наставника о проблему електронског насиља и утицају медија на развој и понашање деце и унапређивање знања, вештина и способности за примену превентивног рада са ученицима који се налазе у ситуацијама електронског насиља. Теме семинара су: Интернет - база података или узрочник антисоцијалног понашања, Облици електронског насиља, Виктимизација и ризична понашања, Последице и распрострањеност електронског насиља. Семинар су за 9 наставника реализовале Сања З. Живковић, дефектолог - дипломирани специјални педагог и Анка Ивановић, професор разредне наставе.

Реализавија семинара „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“

24-25.02.2018. У Техничкој школи "15.мај" у Прокупљу је за за две групе наставника школе реализован акредитовани семинар број 65 „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“ (8 бодова). Реализатори су били Младен Јовановић и Милена Младеновић.

Семинар се бави актуелним темама насиља у школама тако да се на семинару чуло о самовредновању квалитета безбедности у школи, бази података, оквиру за израду плана превенције, моделу годишњег планирања, реаговање кад се деси насиље. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018.

Реализавија семинара "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

24.02.2018. У Центру за стручно усавршавање у Лесковцу, реализован је акредитовани семинар број 4 "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (8 бодова). Семинар је, за 11 библиотекара из основних и средњих школа, реализовала др Весна Црногорац.
Учесници су на семинару добили информације о основним функцијама библиотеке, савременим трендовима у подстицању и развоју читања, читању у времену Интернета и нових медија, критичком читању лектире у школској библиотеци.
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018.

Реализавија семинара "Подршка ученицима и наставницима у превенцији насиља"

24.02.2018.Акредитовани семинар катлошки бр.67,  Подршка ученицима и наставницима у превенцији насиља (8 бодова, К3,П4), реализован је у Регионалном центру за 23 наставника. На семинару су учествовали наставници из Мајданпека, Житорађе, Куршумлије и Ниша. Циљ семинара је унапређивање компетенција наставника у осмишљавању превентивних активности и адекватног реаговања у ситуацији насиља.
Теме семинарасу: Упознавање са законском регулативом, Осмишљавање превентивних активности, Едукација наставника о могућим начинима реаговања у конфликтим ситуацијама, Оспособљавање за препознавање ситуација нисиља, Процењивање новоа ризика, Уочавање могућности инкорпорације програма превенције у свим областима квалитета живота и рада у школи кроз осмишљавање акционог плана, Осмишљавање могућег начина вођења документације о превентивним и интервентним активностима.
Семинар су реализовале Марсела Ескенази Милутиновић и Александра Јованкин, дипломирани педагози.

Реализација семинара „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“

09.02.2018.  У Техничкој школи "12.фебруар" Ниш, је за колектив школе реализован акредитовани семинар број 65 „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“ (8 бодова) . Реализатори су били Младен Јовановић и Милена Младеновић.
Семинар се бави актуелним темама насиља у школама тако да се на семинару чуло о самовредновању квалитета безбедности у школи, бази података, оквиру за израду плана превенције, моделу годишњег планирања, реаговање кад се деси насиље.
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018.

Реализација семинара "Превенција насиља и злостављање деце путем ИКТ"

09-10.02.2018.  У Регионалном центру је одржан акредитовани семинар број 122 "Превенција насиља и злостављање деце путем ИКТ" (16 бодова). Семинар је организован за групу од 28 учесника из различитих школа Града Ниша.
Програм/семинар се спроводи у циљу сензитивизације наставника/ца, психолога, педагога, васпитача и директора (у средњим и у основним школама) и њиховог оспособљавања да препознају потенцијалне опасности на интернету, жртве насиља и злостављања путем интернета над децом и медју децом, као и у циљу развоја потенцијала за правовремену превенцију и едукацију које ће бити фокусиране на највулнерабилнији део школске популације.
Посебан акценат се ставља на последице насиља над децом и међу децом, препознавање и процедуру поступања просветних радника. Подизање свести код просветних радника о важности проактивног приступа теми са ученицима и родитељима.
Семинар обрађује теме као што су појам и врсте насиља и злостављања деце путем ИКТ ( педофилија, лажно представљање, злоупотреба друштвених мрежа, вршњачко насиље путем интернета, трговина људима/децом путем Интернета, секте на интернету, дистрибуција дечије порнографије, приступ порнографији на интернету), како препознати, како реаговати и коме и на који начин пријавити, законска регулатива и примери добре праксе, методологија приступа и разговори са родитељима жртве, методологија разговора са родитељима насилника, веза ове врсте насиља са осталилм врстама насиља и злостављања деце, последице ове врсте насиља на децу, родитеље, школу..., превентивна заштита.
Семинар је био у организацији компаније ComTrade и био је бесплатан за учеснике/наставнике. Цомпанија ЦомТраде је на овај начин показала своју корпоративну одговорност.
Семинар је реализовала Биљана Кикић Грујић, криминолог из Таргет тима - Центра за превенцију девијантног понашања младих, Нови Сад.

Реализација семинара "Примена мотивационих техника у настави"

09.02.2018.  Акредитован семинар под каталошким броојем 492, Примена мотивационих техника у настави  (К3, П2), реализован је у Регионалном центру за 30 наставника нишких школа.
Циљеви овог програма су: Проширивање знања о новим схватањима мотивације; Оснаживање за планирање и примену различитих мотивационих техника и формативног оцењивања; Праћење и вредновање ефеката примењених мотивационих техника.
Семинар су реализовале Светлана Алексић, психолог и Снежана Рајковић, педагог.

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација..."

06.02.2018.   У Основној школи "Бошко Ђуричић" у Јагодини, реализован је акредитовани семинар број 230 "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефони као наставно средство 21.века" (8 бодова). Семинар је реализован за колектив школе, за укупно 30 учесника. Реализатори су били Ана Живковић, наставник енглеског језика у Основној школи "Чегар" и Марјан Миланов наставник енглеског језика у Основној школи "Добринка Богдановић" у Стрелцу.

Регионални центар Ниш је семинар подржао у Каталогу програма стручног усавршавањаза школске године 2016/2017/2018.

Реализација семинара "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

05.02.2018.  У организацији Центра за стручно усавршавање у Крагујевцу, у оквиру девете манифестације "Зимски дани просветних радника", у Првој техничкој школи реализован је акредитовани семинар број 4 "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (8 бодова). Семинару је присуствовало 30 библиотекара који раде у основним и средњим школама у Крагујевцу. Семинар су реализовали др Жељко Вучковић и др Весна Црногорац.

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању подржао је наведени семинар у Каталогу програма стручног усавршавања за 2016/2017/2018. школску годину.

 Реализација семинара "Музика и мултимедија - креативни приступ часу"

05.02.2018.У организацији Центра за стручно усавршавање у Крагујевцу, по други пут је у ОШ "Светозар Марковић" реализован семинар "Музика и мултимедија - креативни приступ часу", каталошки број 768. На семинару су учествовали наставници музичке школе "др Милоје Милојевић" из Крагујевца. Семинар који је при акредитацији подржао РЦ Ниш, реализовале су ауторке Миомира Ђурђановић и Слађана Марковић. Циљеви овог семинара су: Стицање основних знања о коришћењу мултимедија у настави; Оспособљавање за преузимање, инсталацију и коришћење бесплатних програма за обраду текста, слика, аудио и видео записа; Упознавање и овладавање основама примене Мицрософт оффице; Подстицање креативних потенцијала наставника , развој стваралачких способности, естетске перцепције; Развој способности проналажења, анализирања,примена и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо- комуникационих технологија.

Реализација семинара "Математичке радионице"

03.02.2018. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 269 "Математичке радионице" (8 бодова). Реализатори семинара биле су Веселинка Станковић и Едита Алексов, наставнице математике у Основној школи "Десанка Максимовић" Чокот. За учешће на семинару било је изузетно интересовање тако да је семинару присуствовало 30 наставника математике.

Регионални центар је семинар подржао у Каталогу програма стручног усавршавањаза школске године 2016/2017/2018.

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација..."

02.02.2018. У Основној школи "Радоје Домановић" у Бошњацу, реализован је акредитовани семинар број 230 "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефони као наставно средство 21. века" (8 бодова). Семинар је реализован за колектив школе. Реализатори су били Ана Живковић, наставник енглеског језика у Основној школи "Чегар" и Марјан Миланов, наставник енглеског језика у Основној школи "Добринка Богдановић" у Стрелцу.

Регионални центар је семинар подржао у Каталогу програма стручног усавршавањаза школске године 2016/2017/2018.

Реализација семинара "Квизом до успешног завршног испита"

01.02.2018.  Семинар "Квизом до успешног завршног испита", кат. бр. 345, (компетенција К1, приоритет П2) који је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржан од стране Регионалног центра Ниш, реализован је у ОШ "Јован Јовановић Змај" у Обреновцу.
Циљеви овог програма су: Сагледавање важности и употребљивости осбразовних стандарда у наставном процесу; Примена стандарда и анализа постигнућа ученика на завршном испиту по образовним нивоима постигнућа; Пружање практичне помоћи наставницима у састављању задатака; Оспособљавање наставника за израду квиза и примену квиза у различитим етапама часа; Вежбање израде задатака којим се проверавају одређени нивои.
Семинар су реализовале Татјана Мишић и Борица Ћирић, наставнице физике.


Реализација семинара "Музика и мултимедија - креативни приступ часу"

01.02.2018.  Акредитован семинар кат.бр. 768, "Музика и мултимедија - креативни приступ часу" (компетенција К1, приоритет П3), реализован је за 30 наставника у Регионалном центру у Смедереву. Семинар је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.
Водитељке семинара Момира Ђурђановић, ванредни професор на Факултету уметности у Нишу и Слађана Марковић, мастер теоретичар уметности, реализовале су семинар чији је циљ рад на побољшању компетенција за креативнију и функционалнију музичку наставу и коришћење специфичних апликација корисних за музичку наставу.
Наставници су на семинару научили како да направе успешну мултимедијалну презентацију за потребе музичке наставе.

Реализација семинара "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

29.01.2018. У Општинској библиотеци у Ковачици, реализован је акредитовани семинар број 4: "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања", (8 бодова). Семинару је присуствовало 30 библиотекара и наставника из основних, средњих школа и општинских библиотека овог региона. Семинар су реализовали др Жељко Вучковић и др Весна Црногорац. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању подржао је наведени семинар у Каталогу програма стручног усавршавања за 2016/2017/2018. годину.

Реализација семинара "Час по мери детета"

13-14.01.2018. У Уметничкој школи у Нишу реализован је акредитовани семинар број 331 "Час по мери детета" (1 дан; 8 бодова; област деца/ученици којима је потребна додатна образовна подршка). Семинар је организован за две групе  наставника и стручних сарадника колектива школе. Семинар су реализовале Веселинка Станковић и Валентина Вељковић Николић. Регионални центар Ниш је подржао семинар "Час по мери детета" у Каталогу програма стручног усавршавања за 2016/2017/2018.годину.

Реализација семинара "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама"

12-14.01.2018. Акредитовани семинар "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама" ( кат.бр.167, компетенција К4 приоритет П4), одржан је у Регионалном центру. Теме које семинар обрађује су:
Однос између наставника и ученика - сложено поље комуникације; Ауторитет и васпитни стил; Понашање ученика која нас ометају у раду: Како реагујемо ( Ја поруке - структура, услови за примену и ефекти); Проблеми ученика: Како реагујемо ( Активно слушање - емотивна подршка, услови за примену и ефекти ); Начини поступања у проблемским (конфликтним) ситуацијама - афирмисање конструктивних приступа у решавању ситуација из школске праксе.
На семинару су учествовали наставници из Лесковца, Косовске Митровице, Ранилуга и Ниша.
Испред тима Психокод, семинар су реализовале Ирена Штулић Лободок  и Милка Михајловић.
Овај програм један је од програма признатих за реализацију предмета Грађанско васпитање у основним и средњим школама.

IMG 3173 IMG 3175

 

Уплата котизације: 840-842668-41 без позива на број

Најава догађаја

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОМОЦИЈЕ НАУКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ +

  CPN poziv

  Поводом Јавног позива Центра за промоцију науке за категорију

  1-       Пројекти промоције науке у научним клубовима:

  Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ниш , позива све заинтересоване да узму учешће на Јавном позиву Центра за промоцију науке за подношење пријава за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2018. години.

  Регионални центар Ниш пружиће подршку пројектима кроз консултације при  попуњавању документације у периоду од 11 - 25.04.2018.

  Пријаве се подносе искључиво електронским путем, на обрасцу који је доступан на интернет адреси Центра за промоцију науке. Позив је отворен од 04.04.2018. до 27.04.2018. године, до 12:00 часова.

  Напомена: за Категорију 1, која се односи на Пројекте промоције науке у научним клубовима, пре пријаве пројекта заинтересовано лице мора да добије писану сагласност Научног клуба  Ниш за пријаву и реализацију пројекта у овом клубу.

  По зивамо све заинтересовани да се јаве и остваре контакт са стручним  тимом  Регионалног центра на телефон 018 202 300  и да до 25.04.2018.  доставе предлог пројекта са разложеним буџетом.

  Мејл на који се доставља предлог пројекта Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  После тога ће их контактирати особа задужена за праћења Јавног позива због давања САГЛАСНОСТИ на пријаву и реализацију пројекта.

  Више о јавном позиву прочитајте на:

  http://www.cpn.rs/aktivnosti/javni-poziv-2018/

  У наставку је и материјал неопходан за промовисање Категорије 3 Јавног позива. У питању су постер, кратко појашњење за Категорију 3 као и презентација шта је то Парк науке као и шта су интерактивни експонати у Парковима науке:

  Постер   Појашњење за Категорију 3       Парк науке

  На следећем  linku можета да скинете видео клип којим хоћемо да промовишемо пријављивање за Категорију 3, идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке .

   

  Циљ Јавног позива је подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе уз децентрализацију промоције и популаризације науке на територији Републике Србије ; подршку разноврсним и иновативним пројектним

 • ИНТЕНЗИВНЕ ОБУКЕ за БИЗНИС ПЛАНОВЕ И ПРОЈЕКТЕ +

  Научите сами да урадите бизнис план и пројекат

  1. Обуке за израду бизнис планова и пословну анализу
  -шта је бизнис план
  -како да направим бизнис план
  -финансијски модели и пројекције
  -модели и примери

  2. Обуке за израду пројеката
  -шта су пројекти
  -како урадити добар пројекат
  -модели и примери (IPARD, EU)

  Бесплатна обука о предузетништву
  -како регистровати делатност
  -облик организовања

  Почетак обука 08.05.2018 године. Трајање обука 10 дана по 2h.
  Сваки полазник добија сертификат о похађању обука, CD са табелама обрачуна.
  Пријаве на телефон: 060/333-0681, 063/1163-932 или путем мејла: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 • 21. 4. 2018. СЕМИНАР "Организација и реализација интегративне наставе у амбијенталним учионицама" +

  У Регионалном центру се реализује семинар број 419 (8 бодова) "Организација и реализација интегративне наставе у амбијенталним учионицама".
  Семинар је намењен наставницима, учитељима и стручним сарадницима из основних школа.

  Котизација: 2.600,00 динара.

  Пријављивање до 14.04.2018.

  Више о семинару можете погледати ОВДЕ  
  Пријавни лист можете преузети ОВДЕ

 • 28. 4. 2018. СЕМИНАР "Пројектни модел наставе" +

  Регионални центар 28.4.2018 организује акредитован семинар број 444 "Пројектни модел наставе" (К2, П1). 

  Семинар траје 1 дан (8 сати), учесници добијају уверења о похађаном семинару на 8 бодова.
  Семинар је намењен учитељима, наставницима, стручним сарадницима из основних и средњих школа.

  Реализатори семинара су др Биљана Стојановић, доцент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина  идр Душан Ристановић, асистент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина.

  Пријављивање на пријавном листу у прилогу до 20.4.2018.
  Пријаве слати на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Више о семинару можете погледати ОВДЕ  
  Пријавни лист можете преузети ОВДЕ

 • 17. 5. 2018. СЕМИНАР „Музика и мултимедија- креативни приступ часу“ +

  Котизација износи 900,00 динара.

  Пријављивање до 10.05.2018.

  Више о семинару можете погледати ОВДЕ 
  Пријавни лист можете преузети ОВДЕ

 • 19. 5. 2018. СЕМИНАР "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења, паметни телефони као наставмо средство за 21. век" +

  19.5.2018. У Регионалном центру се реализује семинар број 230 (8 бодова) "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења, паметни телефони као наставмо средство за 21. век".
  Семинар је намењен учитељима, стручним сарадницима и наставницима из основних и средњих школа.

  Котизација износи 900,00 динара.

  Пријављивање до 12.05.2018.

  Више о семинару можете погледати ОВДЕ  
  Пријавни лист можете преузети ОВДЕ

 • 20. 5. 2018. СЕМИНАР "Час по мери детета" +

  У Регионалном центру се реализује семинар број 331 (8 бодова) "Час по мери детета".
  Семинар је намењен учитељима, стручним сарадницима и наставницима из основних и средњих школа.

  Котизација износи 900,00 динара.

  Пријављивање до 14.05.2018.

  Више о семинару можете погледати ОВДЕ  
  Пријавни лист можете преузети ОВДЕ

 • 26. 5. 2018. СЕМИНАР "Електронске оцене – праћење оцењивања и изостајања ученика путем Интернета" +

  У Регионалном центру се реализује семинар број 494 (8 бодова) "Електронске оцене – праћење оцењивања и изостајања ученика путем Интернета". 

  Семинар је намењен учитељима, стручним сарадницима и наставницима из основних и средњих школа.

  Котизација износи 1.600,00 динара.

  Пријављивање до 18.05.2018.

  Више о семинару можете погледати ОВДЕ 
  Пријавни лист можете преузети ОВДЕ

 • 1-3. 6. 2018. СЕМИНАР „Умеће одрастања - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима“ +

  Један од семинара који се признаје за држање наставе Грађанско васпитање: aкредитован семинар „Умеће одрастања - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима“, каталошки бр. 87.

  Котизација износи 6.250,00 динара.

  Пријављивање до 20.05.2018.

  Више о семинару можете погледати ОВДЕ  
  Пријавни лист можете преузети ОВДЕ

 • 2. 6. 2018. СЕМИНАР "До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави" +

  У Регионалном центру се реализује семинар број 368 (8 бодова) "До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави".
  Семинар је намењен учитељима, стручним сарадницима и наставницима из основних и средњих школа .

  Котизација износи 2.200,00 динара.

  Пријављивање до 25.05.2018.

  Више о семинару можете погледати ОВДЕ  
  Пријавни лист можете преузети ОВДЕ

 • 9. 6. 2018. СЕМИНАР "Квизом до успешног завршног испита" +

  Котизација износи 2.200,00 динара.

  Пријављивање до 01.06.2018.

  Више о семинару можете погледати ОВДЕ 
  Пријавни лист можете преузети ОВДЕ

 • ПОСЕТИТЕ ПАРК ЗНАЊА У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ НИШ +

  Посетите Парк знања у дворишту зграде Регионалног центра - Париске комуне бб (поред Општине Медијана) и играјте се у песку Архимедове бележнице и Si школице, испробајте рад Галилејевог клатна и Фарадејевог тунела, седите на ексерима Факирове столице и упознајте се са 147 цифара броја Pi!
  Групне посете обавезно најавити ради обезбеђивања стручног водича најкасније 7 дана пре доласка. Да би посета прку била испраћена предавањем о експонатима група треба бити од најмање 40 особа, у супротном Парк можете посетити и о експонатима се информисати у сопственој режији. Најава на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на телефон 018/202-300.
  Цена улазнице за школе ван Ниша је 80 динара по ученику.

  IMG 1851 IMG 1793 IMG 1863 IMG 1764 IMG 1766

 • Брошура акредитованих семинара РЦ Ниш +

  За школску 2016/2017. и 2017/2018. годину Регионални центар је у Каталогу програма стручног усавршавања  подржао семинаре о којима можете више прочитати у брошури која је у прилогу.
  Семинари ће се реализовати у току школских година за потребе наставника и школа.
  Организација једнодневних семинара за групу од 30 учесника износи 40.000,00 динара док организација дводневних семинара износи 68.000,00 динара. У цену су урачунати хонорари, порези и доприноси, уверења. Школе могу контактирати Центар на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или телефон 018/202-300 и договорити организацију семинара у школи или у РЦ Ниш.
  Наставници, појединачно заинтересовани за семинаре из понуде, могу се пријавити попуњавањем пријавног листа у прилогу а о термину одржавања семинара биће благовремено обавештени.

  Пријавни лист можете преузети ОВДЕ

  БРОШУРА

 • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • Позив на изложбу у Првој нишкој гимназији "Стеван Сремац" +

  Прва нишка гимназија "Стеван Сремац" биће домаћин изложбе која се бави историјом Јевреја на Балкану и њиховим страдањем за време Другог светског рата. Састоји се из две поставке. Једна се бави сефардским Јеврејима (Изгубљени свет сефардских Јевреја), а друга трагичном судбином младе Јеврејке (Писма Хилде Дајч). Изложба је започела своје путовање Балканом у Београду, у Нишу ће боравити у Првој нишкој гимназији "Стеван Сремац" од 19. до 27. априла, да би наставила свој пут ка Сарајеву и другим градовима Балкана.
  Изложбу организују Centropa (Jevrejski istorijski institut), Меморијални центар Холокауста Јевреја Македоније, Међународна алијанса сећања на Холокауст (IHRA), уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, амбасада Израела и САД.

  Отварање ће се десити у уторак, 17.4. 2018.године, у 20 сати, у Свечаној сали гимназије.

  Изложбу можете посетити у периоду од 19. до 27. априла и то:
  19. и 20. 4. у периоду од 14 до 18 сати и
  од 23. до 27. 4. у периоду од 8 до 13 сати

  У прилогу je позивно писмо за овај догађај.

 • Изложба "ЖИВОТ СМЕЋА" +

  Француски институт у Србији, у оквиру Каравана за климу - Сви активни у борби против климатских промена, организује изложбу "ЖИВОТ СМЕЋА".

  Изложба "ЖИВОТ СМЕЋА" je отворена у Регионалном центру 11.4.2018. у 12.00 сати.

  Од 12.4. до 20.4.2018., од 08.00 до 15.00 отворена је за посетиоце.
  Улаз је слободан.

  Програм

  Позивно писмо

 • 19. 4. 2018. Предавања наставника Филозофског факултета за наставнике и ученике +

  Филозофски факултет у Нишу, Катедра за српски језик и књижевност, обележава 30 година Србистике низом предавања у Регионалном центру Ниш.

  19.04.2018. у 18.00 Предавањa др Дејан Милутиновић "Жанрови" и Јелена Младеновић, "Поезија и рокенрол"

  Пријављивање није потребно. Улаз је Слободан.
  Учесници добијају потврду на 2 сата стручног усавршавања у установи (Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању наставника васпитача и стручних сарадника "Сл.гласник 81/2017")

 • 20. 4. 2018. Предавање "Интерактивно преношење знања" +

  20.04.2018. од 18-20.00 часова, предавање: Интерактивно преношење знања

  - проф Горан Остојић Вид, академски сликар; Јулија Петровић, академски сликар

  Учешће је без котизације.
  Пријављивање до 18.04.2018. на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. и Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  Понуда и пријавни лист у прилогу

  Позив   Пријавни лист

 • 24. 4. 2018. Састанак Подружнице педагога +

  Састанак Подружнице педагога Нишавског округа одржаће се у уторак 24. 4. 2018. године у просторијама Регионалног центра са почетком у 12 часова.

  Дневни ред састанка:
  1. Специфичне сметње у учењу (дислексија и ADHD) - Наташа Ковачевић, Председник удружења МА дефектолог - ологофренолог
  2. Истраживање педагошке праксе
  3. Разно

  Подсећам да је присуство састанку Подружнице педагога део стручног усавршавања педагога.

 • 25. 4. 2018. Бесплатно предавање: Промените мисли - излечите своје тело +

  25.04.2018. у 19.00

  Милена Бјеловук, лиценцирани тренер програма Лујза Хеј.

  IMG 20180417 141208 001

 • 1
 • 2
 
cacakkanjizakikindakragujevackrusevacleskovacsabacsmederevouzicenovi pazarknjazevac