Одржани семинари у 2021.

 

Реализована два акредитована семинара: Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање и Виртуелна туристичка агенција - практична обука за агенцијско пословање

15-16.05.2021. У рачунарској учионици РЦ Ниш током викенда су реализована два акредитована семинара: Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање, кат. бр.902 и Виртуелна туристичка агенција - практична обука за агенцијско пословање, кат. бр. 901, област: Стручни предмети у средњем стручном образовању. Семинаре је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.
Циљ семинара је унапређивање система стручног усавршавања и оспособљавања наставника за хотелско пословање за примену теоријских знања у практичном контексту применом савремених информатичких достигнућа. Учеснице семинара биле су наставнице Економске школе "Стана Милановић" Шабац. Семинар је реализовао Зоран Муљевски, аутор.

 

Реализован акредитован семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења - Паметни телефон као наставно средство 21. века"

За наставнике ОШ "Петар Тасић" у Лесковцу, у суботу 15.05.2021. у просторијама школе је реализован акредитован семинар Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења - Паметни телефон као наставно средство 21. века. Семинар је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.
Теме обрађене на семинару: Мобилни телефон у учионици – за и против; Технологија у учионици; Блумова таксономија 21. века; Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе; Апликације за управљање одељењем; Апликације за прављење квизова, тестова и анкета; Друге апликације које могу користити наставнику.
Семинар су реализовали Ана Живковић и Маријан Миланов, наставници енглеског језика, аутори програма.

 

Реализован акредитован семинар "Умеће комуникација - Како говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама"

У организацији РЦ Ниш и Удружења Тим Психокод, у суботу и недељу 15-16.05.2021. реализован је акредитован семинар Умеће комуникација - Како говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама, кат. бр.171, Област: Васпитни рад. Семинар се налази на листи препоручених за наставнике Грађанског васпитања, према Правилнику о врсти стручне наставника и реализован је путем интернета за 11 наставника основних и средњих школа.
Семинар су реализовале ауторке Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић, психолози.

 

Реализован акредитован семинар "Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика"

У ОШ "Младост" у Књажевцу, у периоду 14-15.05.2021. реализован је акредитован семинар Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика, кат. бр. 446, област: Општа питања наставе. Семинар је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.
Циљеви семинара су: Усвајање актуелних психолошко-дидактичких и практичних препорука о индивидуализацији наставе као правовременом педагошком корективу у настави данас: Схватање, значај, смисао и могућности имплементације сазнања о когнитивним стиловима и стиловима учења у наставној пракси; Увежбавање у идентификовању преферираних стилова учења ученика; Избор наставне грађе, модели и диференцијација ученика према преферираним стиловима учења.
Семинар су реализовали Душан Ранђеловић, доктор психолошких наука и Кристина Ранђеловић, мастер психолог.

 

Реализован акредитован семинар "Виртуелна туристичка агенција - практична обука наставника за агенцијско пословање"

У Угоститељско-туристичкој школи у Београду, у суботу 8.05.2021. реализован је акредитован семинар Виртуелна туристичка агенција - практична обука наставника за агенцијско пословање (кат.бр.901), област: Стручни предмети у средњем стручном образовању. Семинар је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржао Регионални центар Ниш. Специофични циљеви обуке су: Употреба информатичке технологије у организовању и коришћењу информација у раду туристичке агенције; практична обука наставника за рад у туристичкој агенцији; мотивисање ученика кроз избор најпогоднијих примера и интерактивног учења да лакше савладају градиво за агенцијско пословање и разумевање процеса рада у туристичкој агенцији. На обуци је учествовало 17 наставника ове школе, а реализатор је био Зоран Муљевски, аутор програма.

 

Реализован aкрeдитoвaн сeминaр "Виртуeлни хoтeл - прaктичнa oбукa нaстaвникa зa хoтeлскo пoслoвaњe"

24.04.2021. Aкрeдитoвaн сeминaр Виртуeлни хoтeл - прaктичнa oбукa нaстaвникa зa хoтeлскo пoслoвaњe (кaт.бр.902), oблaст: Стручни прeдмeти у срeдњeм стручнoм oбрaзoвaњу, кojи je при aкрeдитaциjи пoдржao Рeгиoнaлни цeнтaр Ниш, рeaлизoвaн je у Угoститeљскo - туристичкoj шкoли у Бeoгрaду.
Oпшти циљ сeминaрa je унaпрeђивaњe систeмa стручнoг усaвршaвaњa и oспoсoбљaвaњa нaстaвникa зa хoтeлскo пoслoвaњe зa примeну тeoриjских знaњa у прaктичнoм кoнтeксту, примeнoм сaврeмeних инфoрмaтичких дoстигнућa. Нa сeминaру je учeствoвaлo 15 нaстaвникa шкoлe, a рeaлизовao гa je Зoрaн Mуљeвски, aутoр прoгрaмa.

 

Реализован акрeдитoвaн сeминaр "Чaс пo мeри дeтeтa"

24.04.2021. Aкрeдитoвaн сeминaр Чaс пo мeри дeтeтa (кaт.бр.218), oблaст: Дeцa/учeници кojимa je пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa у oбрaзoвaњу, кojи je при aкрeдитaциjи пoдржao Рeгиoнaлни цeнтaр Ниш, рeaлизoвaн je у Књaжeвцу зa нaстaвникe Teхничкe шкoлe.
Oпшти циљ прoгрaмa je jaчaњe кoмпeтeнциja нaстaвникa зa рaд сa учeницимa кojимa je пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa у oбрaзoвaњу, примeнe oдгoвaрajућих стилoвa, стрaтeгиja и мeтoдa нaстaвe пoлaзeћи oд индивидуaлних кaрaктeристикa и пoтрeбa учeникa и упрaвљaњe oдeљeњeм.
Сeминaр су рeaлизoвaлe aутoркe Вeсeлинкa Стaнкoвић и Вaлeнтинa Вeљкoвић Никoлић, нaстaвницe у OШ "Дeсaнкa Maксимoвић" у Чoкoту.

 

Реализован акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама"

17.04.2021. У заједничкој организацији РЦ Ниш и Удружења Тим Психокод, за 10 наставника основних и средњих школа реализован је акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама", област: Васпитни рад, бр.171, 3 дана, 20 сати, Компетенцијa: K4 (за комуникацију и сарадњу); Приоритет: 4 (Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања).
Циљеви програма: Унапређивање васпитног рада наставника, стручних сарадника и васпитача развијањем вештина комуникацијe и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања и конструктивном решавању проблемских ситуација.
Активности програма, реализоване су кроз три семинарска дана на зум платформи. Семинар су реализовале Милка Михаиловић и Ирена Лободок Штулић, психолози, аутори програма.

 

Одржан семинар „Превладавање стреса методама когнитивно бијејвиоралне психотерапије“

Пратећи укупну епидемиолошку ситуацију узроковану вирусом Цовид-19 и препоруке надлежних, Регионални центар Ниш је за викенд 3-4.04.2021. године омогућио наставницима да семинар „Превладавање стреса методама когнитивно бијејвиоралне психотерапије“ (кат.бр.264), прате путем дигиталне платформе. Општи циљ овог семинара је учење и увежбавање одређених техника за смањење нивоа свакодневног стреса наставника и стручних сарадника и мотивисање за њихову примену у раду на себи, са ученицима и ефикасније ангажовање на послу. На семинару је учествовало 10 наставника основних и средњих школа. Семинар је реализовао Стеван Станојевић, дипломирани психолог, аутор програма.

 

Завршни сусрет акредитованог семинара Умеће комуникације "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама"

Завршни сусрет акредитованог семинара Умеће комуникације "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама" (кат.бр.171), реализован је у суботу 03.04.2021. на дигиталној платформи Зум, у организацији РЦ Ниш и Удружења Тим психокод. Шеснаест наставника, учесника ове групе, заједно са ауторкама обуке  анализирали су урађене задатке и радили на техникама потребним за унапређење комуникацијских вештина и конструктивно решавање проблема. Учешћем на овом семинару наставници су остварили право на 20 акредитованих бодова. Семинар су реализовале психолози Милка Михаиловић и Ирена Лободок Штулић.

 

Рeaлизoвaнa aкрeдитoвaнa трибинa "Сaрaдњa oбрaзoвнo-вaспитних и вaспитнo-oбрaзoвних устaнoвa и цeнтaрa зa сoциjaлни рaд у oквиру спoљaшњe мрeжe зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa"

У зajeдничкoj oргaнизaциjи Цeнтрa зa стручнo усaвршaвaњe Кикиндa и Рeгиoнaлнoг цeнтрa Ниш, 29.03.2021. рeaлизoвaнa je aкрeдитoвaнa трибинa "Сaрaдњa oбрaзoвнo-вaспитних и вaспитнo-oбрaзoвних устaнoвa и цeнтaрa зa сoциjaлни рaд у oквиру спoљaшњe мрeжe зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa".
Tрибинa je oргaнизoвaнa oнлajн зa 20 учeсникa. Рeaлизoвaлe су je: Mилкицa Moмчилoв, диплoмирaни сoциoлoг и сoциjaлни рaдник и Aлeксaндрa Чoлић, диплoмирaни прaвник, зaпoслeнe у Цeнтру зa сoциjaлни рaд у Кикинди.

 

Реализован aкрeдитoвaн сeминaр Умeћe кoмуникaциje - "Кaкo дa гoвoримo и слушaмo дa би учeници хтeли дa нaс чуjу и дa рaзгoвaрajу сa нaмa"

27/28.03.2021. Рeгиoнaлни цeнтaр Ниш рeaлизoвao je oнлajн, зa joш jeдну групa нaстaвникa из рaзличитих грaдoвa, aкрeдитoвaн сeминaр кaтaлoшки бр.171 Умeћe кoмуникaциje - "Кaкo дa гoвoримo и слушaмo дa би учeници хтeли дa нaс чуjу и дa рaзгoвaрajу сa нaмa" (oблaст: Вaспитни рaд, 20 сaти). Вoдитeљкe сeминaрa и oвoг путa билe су искусни психoлoзи из Tимa Психoкoд: Mилкa Mихaилoвић и Ирeнa Лoбoдoк Штулић. Нa сeминaру je учeствoвaлo 16 нaстaвникa.
Циљeви oвoг прoгрaмa су: Сeнзибилизaциja учeсникa зa пoвeћaњe oдгoвoрнoсти при избoру нaчинa кoмуникaциje, jaчaњeм свeсти o утицajу стилa кoмуникaциje нa рaзвoj, учeњe и пoнaшaњe учeникa у цeлoкупну шкoлску климу; Унaпрeђивaњe знaњa o eфeктимa рaзличитих вaспитних и кoмуникaциjских приступa, у прaвцу избoрa стилa кojи je рaзвojнo пoдстицajaн; Унaпрeђивaњe кoмуникaциjских вeштинa oвлaдaвaњeм дeлoтвoрним тeхникaмa зa пoдстицaњe сaрaдњe, рaзвиjaњe oднoсa увaжaвaњa, пружaњe пoдршкe и кoнструктивнo рeшaвaњe прoблeмa; Рaзмeнa, прeиспитивaњe и кoрeкциja сoпствeних вaспитних стaвoвa и кoмуникaциjских нaвикa у интeрeсу унaпрeђивaњa вaспитнe улoгe.

 

Завршена реализација акредитованог семинара Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама".

20.03.2021. Завршни сусрет у трајању од 3 сата на онлајн акредитованом семинару Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама" (кат.бр.171), одржан је у суботу 20.03.2021. у организацији РЦ Ниш и удружења Психокод. Током састанка водитељи семинара, психолози Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић су анализирале пристигле задатке од стране учесника, давaле повратне информације о њима и предлоге још интерактивних техника за потенцијалну примену у учионици и раду са ученицима. Учесници су коментарисали корисност приручних материјала и изразили задовољство учешћа на овом семинару.

 

Реализован акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама“

У заједничкој организацији Регионалног центра Ниш и Удружења Психокод из Београда, у термину 13-14.03.2021. реализован је акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама“, каталошки број 171. На семинару је учествовало 13 наставника који су путем интернета на Зум платформи пратили садржаје семинара. Семинар Умеће комуникације се налази на листи препоручених за наставнике Грађанског васпитања према Правилнику o врсти стручне спреме наставника. Општи циљеви програма су: Унапређивање васпитног рада наставника, стручних сарадника и васпитача развијањем вештина комуникацијe и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања и конструктивном решавању проблемских ситуација.
Семинар су реализовале Ирена Лободок Штулић и Милка Михајловић, психолози тима Психокод.

 

Реализован акредитован семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века"

25.02.2021. Акредитован семинар Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века (каталошки број 331), који је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржао Регионални центар Ниш, реализован је за групу наставника Гимназије у Алексинцу. Семинар је реализован путем интернета на платформи Microsoft Teams коју наставници ове школе користe.
Теме на семинару: Мобилни телефон у учионици - за и против; Технологија у учионици; Блумова таксонимија 21. века; Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе; Апликације за управљање одењењем; Апликације за прављење квизова, тестова и анкета; Друге апликације које могу користити наставнику.
Семинар су реализовали аутори програма: Ана Живковић, наставник енглеског језика у ОШ "Чегар" у Нишу и Маријан Миланов, наставник енглеског језика у Техничкој школи у Бабушници. Семинар се за другу групу наставника ове школе реализује у периоду 9 -11.03.2021.

 

Реализован акредитован семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века"

09-11.03.2021. За другу групу наставника запослених у Гимназији у Алексинцу реализован је акредитован семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века" ( каталошки број 331), који је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржао Регионални центар Ниш.
Семинар је реализован на платформи Microsoft Teams, коју користе наставници ове школе.Теме на семинару: Мобилни телефон у учионици - за и против; Технологија у учионици; Блумова таксонимија 21. века; Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе; Апликације за управљање одењењем; Апликације за прављење квизова, тестова и анкета; Друге апликације које могу користити наставнику.
Семинар су реализовали аутори програма: Ана Живковић, наставник енглеског језика у ОШ "Чегар" у Нишу и Маријан Миланов, наставник енглеског језика у Техничкој школи у Бабушници.

 

Реализован акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама“

У заједничкој организацији Регионалног центра Ниш и Удружења Психокод из Београда, у термину 13-14.03.2021. реализован је акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама“, каталошки број 171. На семинару је учествовало 13 наставника који су путем интернета на Зум платформи пратили садржаје семинара. Семинар Умеће комуникације се налази на листи препоручених за наставнике Грађанског васпитања према Правилнику o врсти стручне спреме наставника. Општи циљеви програма су: Унапређивање васпитног рада наставника, стручних сарадника и васпитача развијањем вештина комуникацијe и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања и конструктивном решавању проблемских ситуација.
Семинар су реализовале Ирена Лободок Штулић и Милка Михајловић, психолози тима Психокод.

 

Уплата котизације: 840-842668-41 без позива на број

Најава догађаја

 • Недеља Goethe-Instituta у Регионалном центру Ниш +

  Goethe-Institut је културна установа Савезне Републике Немачке која своју делатност обавља широм света.
  У периоду 20.09.2021 - 24.09.2021. у Регионалном центру Ниш, Goethe-Institut Beograd представиће неке од својих активности.
  Пријављивање за радионице за наставнике немачког језика на пријавном формулару РЦ.

  Пријаве за инфо радионицу:
  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Пријавни лист 

  Honeyview AktivnostiGoethe Institut 1 page

 • НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 2021 +

  У сусрет научном петку у Научном клубу РЦ Ниш, позивамо Вас да посетите овогодишњу
  НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 24.09.2021. од 17:00 до 21:00 часова

  Учесници ће имати прилику да прате разне презентације и радионице и да интерактивно учествују у њима.
  Све активности су онлајн на ЗООМ платформи.

  У прилогу је агенда и пријавни лист.

  Сви наставници учесници активности, добиће потврду о стручном усавршавању.
  Пријављивање је до 23.09.2021. на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Honeyview Агенда Ноћ истраживача21 за школе page 0001 

 • Активности Научног клуба у првом полугођу +

  Активности у Научном клубу

   

  Годишњи програм Научног клуба Ниш

  Honeyview Godisnji 2021

 • ПОСЕТИТЕ ПАРК ЗНАЊА У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ НИШ +

  Посетите Парк знања у дворишту зграде Регионалног центра - Париске комуне бб (поред Општине Медијана) и играјте се у песку Архимедове бележнице и СИ школице, испробајте рад Галилејевог клатна и Фарадејевог тунела, седите на ексерима Факирове столице, упознајте се са 147 цифара броја Пи, покрените радио, пуњач за мобилни и лампу помоћу динамо бицикла и играјте Ботаничку слагалицу!
  Групне посете обавезно најавити ради обезбеђивања стручног водича најкасније 7 дана пре доласка. Да би посета парку била испраћена предавањем о експонатима група треба бити од најмање 40 особа, у супротном Парк можете посетити и о експонатима се информисати у сопственој режији. Најава на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на телефон 018/202-300.
  Цена улазнице за школе ван Ниша је 80 динара по ученику.

  IMG 1851IMG 1793IMG 1863IMG 1764IMG 1766Honeyview IMG 2318 (2)Honeyview IMG 2324 (2)

 • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +

   

 • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje zavod za vrednovanje mreza copy CPN NIS unops  
 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1